Chào mừng đến đăng ký cử tri trên mạng.


Quý vị sẽ cần:
  • một giấy phép lái xe tiểu bang Washington
  • một thẻ căn cước tiểu bang Washington

Nếu quí vị không có một trong những hình thức căn cước ở trên, quí vị vẫn có thể ký bằng thư tín hoặc trực tiếp.

Test Data
Test Date Set To: 12/4/2020 6:06:38 PM
Election Name: Primary
Election Id: 74
Election Date: August 06 2019
Online/Mail deadline: 7/8/2019 11:59:59 PM
In Person deadline: 7/29/2019 11:59:59 PM

các hạn chót đăng ký

Nếu quý vị bỏ lỡ bất cứ các thời hạn này, liên lạc ban bầu cử quận của quý vị. cơ quan bầu cử quận.

ngày bầu cử hạn chót bằng thư tín và trên mạng hạn chót trực tiếp
ngày 6 tháng 8 năm 2019 ngày 29 tháng 7 năm 2019 ngày 6 tháng 8 năm 2019
ngày 5 tháng 11 năm 2019 ngày 28 tháng 10 năm 2019 ngày 5 tháng 11 năm 2019

có câu hỏi?

1-800-448-4881
[email protected]